Privacyverklaring

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, gevestigd aan Piuslaan 74a 5614 HR Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
Piuslaan 74a
5614 HR Eindhoven
www.maatje040.nl
info@maatje040.nl
040-244 76 69

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Geslacht
  •  Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten noodzakelijk zijn. Dit gebeurd met wederzijds goedvinden nadat daar naar gevraagd is of bij vrijwilligers door toestemming via een toestemmingsformulier te ondertekenen.

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in enkele voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven biedt een nieuwsbrief aan waarmee onze (ex-)vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De verzendlijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven verkoopt/verhuurt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

 

Datalekken

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Deze cookies zijn anoniem en zijn nooit terug te herleiden naar een persoon.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maatje040.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven wil je er tevens op wijzen dat, wanneer je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens, je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via info@maatje040.nl.

 

AVG-functionaris

De VHE heeft een AVG-functionaris benoemd die verantwoordelijk is voor de coördinatie van zaken die met de AVG te maken hebben.

 

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met onze AVG-functionaris op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail)adres gebruiken.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 september 2018.

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vanwege een grote toename van aanvragen is het momenteel niet mogelijk een aanvraag te doen voor een BoodschappenMaatje.

Je kan vanaf 1 maart 2022 het aanmeldingsformulier weer invullen en een aanvraag doen.